ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  (22)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (7)
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ฝึกอบรมเรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ฝึกอบรมเรื่อง "เป็นกรรมการ อยู่อย่างกรรมการ คือกรรมการ" เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง (16)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด  ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  (58)
โครงการทบทวนระเบียบและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557โครงการทบทวนระเบียบและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 (41)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พย. 57สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พย. 57 (29)
โครงการ โครงการ "เยี่ยมเยือนสหกรณ์เครือข่าย จังหวัดพัทลุง" (9)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557 (7)
สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณพ่อ คุณธวัชชัย  วีระกิติกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณพ่อ คุณธวัชชัย วีระกิติกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 (7)
หน้า 9 จาก 12