ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (7)
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ฝึกอบรมเรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ฝึกอบรมเรื่อง "เป็นกรรมการ อยู่อย่างกรรมการ คือกรรมการ" เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง (16)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด  ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ประจำปี 2558 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  (58)
โครงการทบทวนระเบียบและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557โครงการทบทวนระเบียบและจัดทำแผนปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2557 (41)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พย. 57สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พย. 57 (29)
โครงการ โครงการ "เยี่ยมเยือนสหกรณ์เครือข่าย จังหวัดพัทลุง" (9)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2557 (7)
สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณพ่อ คุณธวัชชัย  วีระกิติกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณพ่อ คุณธวัชชัย วีระกิติกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ (3)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลตะโหมด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลตะโหมด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57 (26)
หน้า 9 จาก 12