เจ้าหน้าที่สหกรณ์

 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 

Chalerm

 
 

นางสาวชลกช กำปัตตา

ผู้จัดการสหกรณ์

 
Chalerm
Chalerm Chalerm

นางจินตนา บุญสนิท
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายโอภาส พัฒน์ช่วย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางพรรณทิพา ปรางทอง
เจ้าหน้าที่การเงิน

Chalerm

 

Chalerm
นางสาวสุนิษา สำแดง
เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

 

นางสาวศิริญา นรชู
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์