คณะกรรมการเงินกู้


คณะกรรมการเงินกู้

chalem

นายโชติ ช่วยเนียม
ประธานกรรมการ

 Chalerm
  Chalerm

นายบรรจง บุญญาพิทักษ์
กรรมการ

 

สิบเอกพิชัย สุธรรมบุตร
กรรมการ

chalem   Chalerm

นายสมใจ ไชยศรียา
กรรมการ

 

นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
กรรมการและเลขานุการ