คณะกรรมการเงินกู้


คณะกรรมการเงินกู้

chalem

นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์
ประธานกรรมการ

ƒ‚alt
  Chalerm

นายราชัน คงชุม
กรรมการ

 

สิบเอกพิชัย สุธรรมบุตร
กรรมการ

alt   Chalerm

นายสมใจ ไชยศรียา
กรรมการ

 

นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
กรรมการและเลขานุการ