ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด พ.ศ.2557pdf[Download]

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด พ.ศ.2557และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561pdf[Download]

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด พ.ศ.2557แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561pdf[Download]


ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2544pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2545pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ.2545pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2545pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2547pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2548pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.2548pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2549pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมและอัตราเรียกเก็บบำรุง พ.ศ.2552pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2553pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการให้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2555pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2556pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ.2557pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่เกษียณราชการ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี พ.ศ. 2559pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยจริยธรรมในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้าย พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการให้ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับสมัครและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม ทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2561pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563pdf[Download]New
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2560pdf[Download]
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563pdf[Download]New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ แบบ เอ.ที.เอ็ม (A.T.M.) พ.ศ. 2563pdf[Download]New
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2563pdf[Download]New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2563pdf[Download]New
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2563pdf[Download]New
ระเบียบ เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ แก้ไขฉบับที่2 พ.ศ.2563pdf[Download]New
ระเบียบ ทุนสวัสดิการช่วยเหลือโรคระบาดติดต่ออันตรายpdf[Download]New