ที่ปรึกษาสหกรณ์


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

Consult1

นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 alt
  Consult1
นายพงศักดิ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง ทนายความ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
นายสุนทร คงทองสังข์
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง
ที่ปรึกษาสหกรณ์
Consult1   Consult1
นายอำพล แก้วเกื้อ
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์
ตำแหน่ง เลขานุการสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ที่ปรึกษาสหกรณ์