ที่ปรึกษาสหกรณ์


ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

Consult1

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Consult1
  Consult1
นายสมนึก ทอแสงทอง
ตำแหน่ง อัยการจังหวัด
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
นายสุนทร คงทองสังข์
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง
ที่ปรึกษาสหกรณ์
Consult1   Consult1
นายอำพล แก้วเกื้อ
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม
ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
นายธวัชชัย วีระกิติกุล
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอควนขนุน
ที่ปรึกษาสหกรณ์