ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
2 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2566
3 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง งดให้บริการแก่สมาชิก
4 คำสั่งสหกรณ์ฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการเลือกตั้ง ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
6 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ปฏิบัติงานเวชเช้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
7 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
8 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
9 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
10 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง การให้ทุนสนับสนุน สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

หน้า 1 จาก 32