ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เชิญสมาชิกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ต้นแบบ ปี 2565
2 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12-2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนกันยายน 2565
3 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 11-2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
4 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565
5 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
6 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 7-2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนเมษายน 2565
7 ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
8 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปิดให้บริการชั่วคราว
9 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำรงชีพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
10 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

หน้า 1 จาก 31