ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563
72 ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
73 เอกสารประกอบการอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 หัวข้อ"การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ"
74 ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบในการขอปรับโครงสร้างหนี้
75 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้นแรกเข้า
76 ขอเชิสมาชิกร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563
77 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
78 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
79 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งดซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว
80 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่ 5/2563 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการการให้บริการสมาชิกสหกรณ์

หน้า 8 จาก 33