ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศ....สหกรณ์ฯเรื่อง งดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน และเงินฝาก ผ่านระบบ ATM
92 ประกาศ...สหกรณ์ฯเรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22
93 สมาคมฌปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี 2560
94 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี 2560
95 ประกาศ....สหกรณ์ฯหยุดทำการ 2 วัน ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559
96 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) รับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ ประเภทสมทบคู่สมรส บิดา มารดา และบุตร อายุไม่เกิน 58 ปี
97 ประกาศ หยุดทำการในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
98 ประกาศ ระเบียบ สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกันสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ พ.ศ. 2559
99 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ
100 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท) เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 3/59 ประเภทสามัญ และประเภทสมทบ บิดา มารดา และบุตร ระหว่างวันที่ 1 กค - 31 สค 59

หน้า 10 จาก 22