คณะกรรมการดำเนินการ


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
ชุดที่ 23

Chalerm

นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
Chalerm   Chalerm
นายโชติ ช่วยเนียม
รองประธานกรรมการคนที่ 1
 

นายเสงี่ยม ศรีทวี
รองประธานกรรมการคนที่ 2

chalem   Chalerm
นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
 
ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา
กรรมการและเลขานุการ
Chalerm Chalerm Chalerm
นายจิรพงษ์ แสงทอง
กรรมการ
นายบรรจง บุญญาพิทักษ์
กรรมการ
นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
กรรมการ
chalem chalem Chalerm
นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร
กรรมการ
นางปรางทิพย์ นิ่มนุ่ม
กรรมการ
สิบเอกพิชัย สุธรรมบุตร
กรรมการ
 
alt
 
นายสมใจ ไชยศรียา
กรรมการ