คณะกรรมการดำเนินการ


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
ชุดที่ 24

Chalerm

นายธวัชชัย วีระกิติกุล
ประธานกรรมการ
Chalerm   Chalerm
นายเสงี่ยม ศรีทวี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
 

นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

chalem   Chalerm
นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร
กรรมการและเหรัญญิก
 
ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา
กรรมการและเลขานุการ
Chalerm Chalerm Chalerm
นายบัญชา ทองขุนดำ
กรรมการ
นายราชัน คงชุม
กรรมการ
นายไพฑูรย์ จิตไชยรักษ์
กรรมการ
chalem chalem Chalerm
นางธนัทรัสม์ สุภาไชยกิจ
กรรมการ
นางปรางทิพย์ นิ่มนุ่ม
กรรมการ
สิบเอกพิชัย สุธรรมบุตร
กรรมการ
 
 

altÃ

นายสมใจ ไชยศรียา
กรรมการ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÃ

  alt 

นายทวี ชูช่วย

กรรมการ