คณะกรรมการการศึกษา/ประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการการศึกษา/ประชาสัมพันธ์

Chalerm

นายเสงี่ยม ศรีทวี
ประธานกรรมการ

 Chalerm
  Chalerm

นางปรางทิพย์ นิ่มนุ่ม
กรรมการ

 

นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร
กรรมการ

Chalerm   Chalerm

นายธงชัย สอวัฒนชาติ
กรรมการ

 

นายจิรพงษ์ แสงทอง
กรรมการและเลขานุการ