คณะกรรมการการศึกษา/ประชาสัมพันธ์


คณะกรรมการการศึกษา/ประชาสัมพันธ์

Chalerm

นายเสงี่ยม ศรีทวี
ประธานกรรมการ

Chalerm
  Chalerm

นางปรางทิพย์ นิ่มนุ่ม
กรรมการ

 

นางธนัทรัสม์ สุภาไชยกิจ
กรรมการ

Chalerm   Chalerm

นายทวี ชูช่วย
กรรมการ

 

นายบัญชา ทองขุดำ
กรรมการและเลขานุการ