ภาพกิจกรรม
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 (72)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  (27)
โครงการ โครงการ "สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา " (43)
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (13)
โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” (91)
"วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ณ ร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (14)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมร้อยทองรีสอร์ท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 (126)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ฯประจำปี 2562โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ฯประจำปี 2562 (143)
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2562วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2562 (40)
โครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิกประจำปี 2562โครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิกประจำปี 2562 (38)
หน้า 1 จาก 13