ภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 (103)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ อิงธารรีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูลโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ อิงธารรีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูล (30)
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากสระ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (9)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายประจวบ  รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ เข้าคาราวะ นายธนิศ  เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ เข้าคาราวะ นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (2)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีบรรพตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีบรรพต (4)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (13)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (4)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุน (15)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลปากพะยูนเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลปากพะยูน (6)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าบอนเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าบอน (18)
หน้า 5 จาก 14