ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลตะโหมด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลตะโหมด เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57 (26)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลเขาชัยสน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลเขาชัยสน เมื่อวันที่ 27 พ.ค.57 (8)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุน เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลควนขนุน เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลบางแก้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57 (30)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลกงหรา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลกงหรา เมื่อวันที่ 15 พ.ค.57 (44)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีบรรพต เมื่อวันที่ 14 พ.ค.57สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลศรีบรรพต เมื่อวันที่ 14 พ.ค.57 (28)
กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (6)
ประมวลภาพในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2557ประมวลภาพในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่15 กุมภาพันธ์ 2557 (66)
"การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ณ. โรงแรมพาวิลเลียน ควีน เบย์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ (27)
โครงการประชุมเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556โครงการประชุมเพื่อปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและการประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2556 (7)
หน้า 10 จาก 12