ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 กค 60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน วันที่ 2 กค 60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน  (1)
เมื่อวันที่ 1 กค 2560 นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 1 กค 2560 นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรม "โครงการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจากนายอภิวัทธ์ ทองทวี ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวังพัทลุง เป็นวิทยากร (17)
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ (5)
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสำราญ  ทองศรีชุม สังกัดโรงพยาบาลปากพะยูนวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสำราญ ทองศรีชุม สังกัดโรงพยาบาลปากพะยูน (1)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แก่ทายาทคุณอุทุมพร  หนูคงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แก่ทายาทคุณอุทุมพร หนูคง (1)
เมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคงเมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง (1)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาท (1)
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตัวแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (6)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณศรันยา  วรรณกูล สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณศรันยา วรรณกูล สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (1)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณวรรัตน์ จิตราวุธ สังกัดโรงพยาบาลตะโหมดวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณวรรัตน์ จิตราวุธ สังกัดโรงพยาบาลตะโหมด (2)
หน้า 4 จาก 14