ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินในการแข่งขัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสนับสนุนเงินในการแข่งขัน "ป่าบอนมินิธอนและฟันรัน" ครั้งที่ 9 (1)
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสมทบทุน เพื่อก่อสร้างรั้ว กำแพงพร้อมป้าย ถนนทางเข้า และถนนภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านฝาละมีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมสมทบทุน เพื่อก่อสร้างรั้ว กำแพงพร้อมป้าย ถนนทางเข้า และถนนภายใน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านฝาละมี (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว (2)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 (60)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (18)
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 (39)
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายรพินทร์  ภูมี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายรพินทร์ ภูมี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (2)
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายเกษม หลีหนุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายเกษม หลีหนุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (2)
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานวันเกษียณราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานวันเกษียณราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (6)
หน้า 7 จาก 12