ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวารุณี    ทองชุม สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวารุณี ทองชุม สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (1)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด (28)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณโกสุม   นิยมสกุล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอนวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณโกสุม นิยมสกุล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน (1)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณหนูอ้อน  รุยไกรรัตน์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณหนูอ้อน รุยไกรรัตน์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (1)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณอุทุมพร  หนูคง สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณอุทุมพร หนูคง สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (2)
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวรณฑนา   ทองโรจน์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมดวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณวรณฑนา ทองโรจน์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด (1)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แก่โรงพยาบาลศรีนคริทร์ (ปัญญานันทภิขุ)เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ได้สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แก่โรงพยาบาลศรีนคริทร์ (ปัญญานันทภิขุ) (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา (1)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพตวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต (1)
หน้า 7 จาก 14