ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561 (25)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณสุดสวาท อมฤตกุล สังกัด โรงพยาบาลป่าพะยอมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณสุดสวาท อมฤตกุล สังกัด โรงพยาบาลป่าพะยอม (1)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณดุสิต ภัทรพงษ์พันธ์ จำนวนเงิน 149,466 บาทวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณดุสิต ภัทรพงษ์พันธ์ จำนวนเงิน 149,466 บาท (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณปัญญาพร แดงช่วง สังกัด โรงพยาบาลปากพะยูนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณปัญญาพร แดงช่วง สังกัด โรงพยาบาลปากพะยูน (1)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 (104)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ”วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” (8)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (36)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (62)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสนับสนุน พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสนับสนุน พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว  (1)
หน้า 3 จาก 14