ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
1. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญpdf[Download]
2. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมทบpdf[Download]
3. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์pdf[Download]
4. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสมทบ(บุคคลในครอบครัว)pdf[Download]
แบบฟอร์มทะเบียนสมาชิก
5. แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์pdf[Download](** กรุณาพริ้นแบบฟอร์ม 1 ใบ 2 หน้า)
6. แบบฟอร์มหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯpdf[Download]
7. แบบฟอร์มคำขอเงินปันผล/เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากpdf[Download]
8. แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกpdf[Download]
9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จากสมาชิก
pdf[Download]
10. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินฝากpdf[Download]
11. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์pdf[Download]

12. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือหุ้นpdf[Download]
13. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสมาชิกpdf[Download]
14. แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลpdf[Download]
15.แบบคำขอรับสวัสดิการติดเชื้อโควิดpdf[Download]New
16. แบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการสมาชิกประสบอุทกภัยและวาตภัยpdf[Download]
17. แบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตpdf[Download]

แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการเลือกตั้ง และกรรมการเลือกตั้ง

18. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ

19. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการpdf[Download]

20. ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการpdf[Download]

21. ใบสมัครคัดเลือกตัวแทนสมาชิกเข้าเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งpdf[Download]


แบบฟอร์มเงินกู้สำหรับสมาชิกทั่วไป

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน*********

22. แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]
23. หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ ATM)(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้พิเศษ*********

24. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษใช้สิทธิในมูลค่าหุ้น/เงินฝากเป็นประกันpdf[Download]New
25. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะpdf[Download]New
26. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษหลักทรัพย์ค้ำประกันpdf[Download]New
27. คำขอกู้เงินกู้พิเศษ (แบบ ATM)pdf[Download]
*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญ*********
28. แบบคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงินและสิทธิ์การค้ำประกันของสมาชิกpdf[Download]New
29. คำขอกู้เงินกู้สามัญpdf[Download]New
30. หนังสือกู้เงินกู้สามัญpdf[Download]New
31. แบบตรวจสอบเอกสารเงินกู้สามัญ สำหรับผู้กู้pdf[Download]
32. คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันpdf[Download]

แบบฟอร์มเงินกู้สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน*********
33. แบบฟอร์มคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]
34. แบบฟอร์มหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (แบบ ATM)(** กรุณาพริ้น หน้า 1 คู่กับหน้า 2 **)pdf[Download]

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ*********

35. แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]
36.คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการ*********

37. แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]
38. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับสมาชิกที่เกษียณราชการpdf[Download]
39. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษแบบ ATM สำหรับสมาชิกเกษียณราชการpdf[Download]New

*******แบบฟอร์มสัญญาเงินสามัญปรับโครงสร้าง*********

40. แบบคำขอผ่อนชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้pdf[Download]New
41. หนังสือขอปรับโครงสร้างหนี้pdf[Download]New

********แบบคำขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ**********

42. แบบฟอร์มคำขอพักชำระต้นเงินกู้สามัญpdf[Download]New


แบบฟอร์มต่างๆ (ด้านสินเชื่อ)

43. แบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินเชื่อpdf[Download]
44. แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงต้นเงินกู้สามัญpdf[Download]
45. แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันpdf[Download]
46. หนังสือขอขยายระยะเวลาชำระหนี้pdf[Download]
47. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ข้าราชการ / ข้าราชการบำนาญ / ลูกจ้างชั่วคราว-ประเภทสามัญ)pdf[Download]
48.แบบฟอร์มใบรับเงินกู้[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง
49. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์pdf[Download]
50. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง(ฌกส.)pdf[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
51. ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสามัญpdf[Download]
52. ใบสมัครสมาชิก สสธท. ประเภทสมทบpdf[Download]
53. หนังสือแจ้งการลาออกจากสมาชิก สสธท.pdf[Download]
54. หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสธท.pdf[Download]
55. หนังสือขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ สสธท.pdf[Download]
56. หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ สสธท.pdf[Download]
57. หนังสือโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ สสธท.pdf[Download]
ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ สสธท.pdf[Download]
58. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ชำระเงินคงสภาพสมาคม สสธท.pdf[Download]
59. แบบฟอร์มแจ้งลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.[Download]

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
60. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญpdf[Download]

61. ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสมทบ (คู่สมรส)pdf[Download]
62. แบบรายงานสุขภาพตนเองpdf[Download]
63. หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.pdf[Download]
64.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอpdf[Download]