ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (36)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (62)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสนับสนุน พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสนับสนุน พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว  (1)
วันที่ 2 กค 60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย  ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน วันที่ 2 กค 60 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 10,000 บาท ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลควนขนุน  (1)
เมื่อวันที่ 1 กค 2560 นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 1 กค 2560 นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมอบรม "โครงการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติจากนายอภิวัทธ์ ทองทวี ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวังพัทลุง เป็นวิทยากร (17)
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ (5)
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสำราญ  ทองศรีชุม สังกัดโรงพยาบาลปากพะยูนวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสำราญ ทองศรีชุม สังกัดโรงพยาบาลปากพะยูน (1)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แก่ทายาทคุณอุทุมพร  หนูคงเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม แก่ทายาทคุณอุทุมพร หนูคง (1)
เมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคงเมื่อวันที่ 3 มิุนายน 2560 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด (สสธท.) มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง (1)
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท คุณอุทุมพร หนูคง จำนวนเงิน 145,652 บาท (1)
หน้า 2 จาก 12