คณะกรรมการอำนวยการ


คณะกรรมการอำนวยการ

chalem

นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์
ประธานกรรมการ

Chalerm
  Chalerm

นายโชติ ช่วยเนียม

รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายเสงี่ยม ศรีทวี

รองประธานกรรมการคนที่ 2

chalem   Chalerm

นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์

กรรมการและเหรัญญิก

 

ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา

กรรมการและเลขานุการ