คณะกรรมการอำนวยการ


คณะกรรมการอำนวยการ

chalem

นายธวัชชัย วีระกิติกุล
ประธานกรรมการ

Chalerm
  Chalerm

นายเสงี่ยม ศรีทวี

รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

chalem   Chalerm

นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร

กรรมการและเหรัญญิก

 

ว่าที่ ร.ท.พลกฤต ทวีตา

กรรมการและเลขานุการ