ภาพกิจกรรม - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมไร่เลย์ ปริ้นเซส รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อให้สหกรณ์มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่วางไว้

img_0550
img_0552
img_0553
img_0565
img_0569
img_0571
img_0577
img_0596
img_0601
img_0607
img_0624
img_0625
img_0626
img_0627
img_0628
img_0632
img_0633
img_0634
img_0635
img_0636
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 4