ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เชิญสมาชิกร่วมโครงการทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ปี 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
22 เชิญสมาชิกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ต้นแบบ ปี 2565
23 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12-2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนกันยายน 2565
24 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 11-2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
25 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565
26 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
27 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 7-2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนเมษายน 2565
28 ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
29 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปิดให้บริการชั่วคราว
30 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำรงชีพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

หน้า 3 จาก 33