ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 บทความพิเศษ "ประเด็นและข้อคิดเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ออมทรัพย์(1)" โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
62 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
63 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"
64 ประกาศ สหกรณ์ฯประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
65 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
66 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการเลือกตั้ง และผู้อำนวยความสะดวก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
67 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
68 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง รายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ที่ถึงคราวออกตามวาระ
69 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23
70 ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 3/61 ถึง 2/62

หน้า 7 จาก 24