ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง นำโดย คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 25 จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี

 63__80
 63__81
 63__82
 63__83
 63__84
 63__85
 63__86
 63__87
 63__88
 63__89
 63__90
 63__91
 63__94
 63__95
 63__96
 63__97
 63__98
 63__99
 63__100
 63__101
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 5