ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง นำโดย คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 25 จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี

 63__58
 63__59
 63__60
 63__61
 63__62
 63__63
 63__64
 63__65
 63__66
 63__67
 63__68
 63__69
 63__70
 63__71
 63__72
 63__75
 63__76
 63__77
 63__78
 63__79
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 5