ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง นำโดย คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 25 จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี

 63__37
 63__38
 63__39
 63__40
 63__41
 63__42
 63__43
 63__44
 63__45
 63__46
 63__47
 63__48
 63__49
 63__50
 63__51
 63__52
 63__54
 63__55
 63__56
 63__57
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 5