ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตร ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-27 ธันวาคม 2562


อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 24 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์ทุนสวัสดิการ เพื่อให้เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายแก่สมาชิก ประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ