ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาชุมชน จำกัด,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรราชบุรี จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ และส่งใบสมัครได้ที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบประจำหน่วย หรือส่งที่สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561