ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 สหกรณ์ฯหยุดทำการ 1 วัน คือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
212 สหกรณ์ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ กับสหกรณ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
213 ประกาศ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2556
214 ประกาศการเห็นชอบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2556
215 กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบ 4/2556
216 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท รอบ3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (ฉบับใหม่)
217 ประกาศ สหกรณ์หยุดทำการในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556
218 ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
219 ด่วน! โครงการระดมเงินฝาก/เงินหุ้น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ตั้งแต่วันที่่ 1 พฤษภาคม 2556-31 กรกฎาคม 2556
220 ประกาศ... สหกรณ์ฯ หยุดทำการ วันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

หน้า 22 จาก 24