Image1 Image2

21 ก.ย. 2565 เชิญสมาชิกร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์ต้นแบบ ปี 2565 (อ่าน:344)
31 ส.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12-2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน:69)
01 ส.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 11-2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน:185)
08 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565 (อ่าน:672)
26 เม.ย. 2565 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน:369)

 thx