Image1 Image2

 

01 ส.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 11-2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน:77)
08 มิ.ย. 2565 ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565 (อ่าน:590)
26 เม.ย. 2565 ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง ยกเลิกการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน:335)
03 เม.ย. 2565 ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 7-2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 และ ประกาศรับสมัครสมาชิกวาระพิเศษประเภทสามัญ ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน:448)
25 มี.ค. 2565 ประกาศสหกรณ์ฯเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน:978)

 thx