ภาพกิจกรรม - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ฯประจำปี 2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบและการจัดทำแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด และ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

img_1512
img_1514
img_1517
img_1519
img_1520
img_1521
img_1522
img_1523
img_1524
img_1525
img_1526
img_1534
img_1538
img_1539
img_1541
img_1543
img_1544
img_1545
img_1546
img_1548
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 8