ประกาศ สหกรณ์ฯเรื่อง การให้ทุนสวัสดิการ การศึกษาบุตร ประจำปี 2561


อาศัยระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้ทุนสวัสดิการ พ.ศ 2561และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 12/2561เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดสรรเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อให้เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อแบ่งเบาภาระรายจ่ายแก่สมาชิก

ss